Generell informasjon

Som et autorisert verdipapirforetak ønsker vi å gi deg både lovpålagt og frivillig informasjon om forhold som bør vurderes ved investeringer i en virksomhet, og aksjehandel gjennom oss eller vår agent.

Ontogeny Corporate Finance AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester. 

 • Organisasjonsnummer: 926379828
 • LEI-nummer: 984500D1EAT4Y9B79D30
 • Tilsynsmyndighet: FINANSTILSYNET, Norge
 • Registreringsdato: 25.03.2022

 

Tjenester:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

 • Nr 1: Mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter
 • Nr 2: Utførelse av ordre på vegne av kunde
 • Nr 7: Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

 • Nr 3: Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp
 • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser o.l.

 

Agenter i Norge: PITCH40 AS

 

Kontaktinformasjon Finanstilsynet:

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Postadresse: Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf: 22 93 98 00

E-post: post@finanstilsynet.no

Org.nr.: 840 747 972

Investeringer og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede produkter er forbundet med risiko for tap. Investert kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene og makroøkonomiske forhold. Historisk verdiutvikling og avkastning er ikke en pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

Investeringer i unoterte selskaper er forbundet med særlig risiko og Kunden er innforstått med at det kan komme videre emisjoner, likviditet i investeringen ikke kan garanteres og at en realisering av investeringen kan ta lang tid. 

Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrument og marked i forbindelse med investeringen.

Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. I hvilken grad kunden er beskyttet av lovgivningen avhenger av kundekategori.

Bytte av kundekategori må godkjennes av Foretaket. Selv om vilkårene for omklasssifisering som følger nedenfor er oppfylt, står Foretaket likevel fritt til å vurdere hvorvidt det ønsker å etterkomme en anmodning.

1.     Innledning

1.1     Formål

Formålet med rutinen er å sikre at Ontogeny Corporate Finance AS (heretter «Ontogeny» eller «Foretaket») har hensiktsmessige skriftlige interne retningslinjer og rutiner for kategorisering av kunder.

1.2      Ansvar og organisering

Styret

Styret skal orienteres dersom rutinen endres.

Daglig leder

Daglig leder skal kontrollere at rutinen er oppdatert, og sikre at nødvendige endringer i rutinen gjennomføres.

Den enkelte ansatte

Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å delta på nødvendige opplæringstiltak og sette seg inn i forpliktelsene som berører sine arbeidsoppgaver.

1.3      Gjennomføring av rutinen

1.3.1     Kategorisering av kunder

Foretaket kategoriserer kunder som ikke-profesjonell kunde eller profesjonell kunde (inkludert det som i EU-regelverkene er benevnt som kvalifisert motpart).

Foretaket skal informere kunder om eventuelle rettigheter kunden har når det gjelder muligheten om annen kategorisering, og om eventuelle begrensninger i nivået av kundevern en annen kategorisering ville medføre. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig på et varig medium.

På forespørsel fra den berørte kunden eller på eget initiativ kan Foretaket behandle kunden på følgende måte: 

 • Som en profesjonell eller ikke-profesjonell kunde, dersom denne kunden ellers ville vært ansett som en kvalifisert motpart
 • Som en ikke-profesjonell kunde, dersom kunden ellers anses som en profesjonell kunde

1.3.1.1      Kategorisering som profesjonell kunde

Kunder anses som profesjonelle i relasjon til alle investeringstjenester og finansielle instrumenter når:

 1. kvalifiserte motparter nevnt i verdipapirhandelloven §10-6 første ledd pkt. 1
 2. store foretak som oppfyller minst to av følgende tre krav til størrelse på virksomheten:
 • regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til 20 000 000 euro
 • årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som svarer til minst 40 000 000 euro
 • egenkapital på et beløp i norske kroner som svarer til 2.000.000 euro, og
 1. nasjonale og regionale myndigheter, herunder offentlige organer som forvalter offentlig gjeld på nasjonalt eller regionalt plan, sentralbanker og internasjonale og overnasjonale institusjoner, og
 2. andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering.

1.3.1.2     Kategorisering som kvalifisert motpart/profesjonell kunde

Foretak som har fått tillatelse til, eller er lovregulert for å utøve virksomhet på, finansmarkeder i EØS eller tredjestat og er å anse som, eller driver tilsvarende virksomhet som:

 • kredittinstitusjoner
 • verdipapirforetak
 • forsikringsselskap
 • andre godkjente eller lovregulerte finansforetak
 • innrettinger for kollektive investering og forvaltningsselskaper for slike innretninger
 • pensjonsforetak og forvalter for slike foretak
 • vare- og varederivatforhandlere
 • lokale foretak
 • andre institusjonelle investorer

1.3.1.3     Ikke-profesjonelle kunder som kan be om å bli behandlet som en profesjonell

En ikke-profesjonell kunde kan be om å bli behandlet som en profesjonell kunde dersom minst to av følgende tre kriterier er oppfylt:

kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante markedet gjennomsnittlig ti ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler

størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 500 000 euro,

kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.

1.3.1.4     Krav til prosedyre ved avkall på beskyttelse som ikke-profesjonell

Dersom kunden ber om å bli behandlet som en profesjonell skal kunden gi foretaket en skriftlig beskjed om at vedkommende ønsker om å bli behandlet som profesjonell, generelt eller i tilknytning til en bestemt investeringstjeneste eller transaksjons- eller produkttype.

Foretaket skal gi kunden en skriftlig advarsel. Advarselen skal være tydelig om den investorbeskyttelsen og rettighetene som gis avkall på. Kunden skal, i et annet dokument enn kundeavtalen, erklære at vedkommende forstår følgene av å gi avkall på denne investorbeskyttelsen.

Foretaket skal treffe alle rimelige tiltak etter punkt 1.3.1.3 for å sikre at den ikke-profesjonelle kunden oppfyller kravene for å bli behandlet som en profesjonell, før det beslutter å imøtekomme anmodningen. Foretaket kan kun etterkomme denne anmodningen dersom det med rimelig sikkerhet kan fastslå at kunden har den nødvendige erfaring, kunnskap og ekspertise til å fatte investeringsbeslutninger vedrørende relevante investeringstjenester, finansielle instrumenter eller transaksjoner, og forstår den tilknyttede risikoen med disse.

1.3.1.5     Klassifisering av eksisterende kunder

Foretaket skal informere kundene om hvorvidt de er klassifisert som ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. Blir Ontogeny kjent med at en profesjonell kunde ikke lenger oppfyller vilkårene for å bli kategorisert som profesjonell kunde, skal Ontogeny treffe passende forholdsregler.

1.1 Innledning

1.1.1 Formål
Formålet med denne rutinen er å beskrive hvordan Ontogeny Group (heretter «Ontogeny» eller «Foretaket») identifiserer og håndterer interessekonflikter som kan oppstå gjennom Foretakets virksomhet, og hvordan Foretaket søker å begrense interessekonflikter til et minimum.

1.1.2 Definisjoner
Interessekonflikt: En interessekonflikt er en situasjon hvor det er konflikt mellom interessene til Foretaket og våre kunder, eller mellom kundene.

1.2 Ansvar og organisering

1.2.1 Styret
Styret skal orienteres dersom rutinen endres.

1.2.2 Daglig leder
Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges og oppdateres ved behov. Der interessekonflikter blir identifisert skal Daglig leder beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes for å avhjelpe situasjonen, samt vurdere om tiltaket er tilstrekkelig for å avhjelpe den oppståtte interessekonflikten.

1.2.3 Den enkelte ansatte
Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å gjøre seg kjent med rutinens innhold, og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med de plikter og tiltak som rutinen beskriver.

1.3 Oppgaver og gjennomføring av rutinen

1.3.1 Innledning
Foretaket skal til enhver tid være organisert slik at risiko for interessekonflikter er begrenset til et minimum. Gjennom Ontogeny’ virksomhet vil det likevel kunne oppstå mulige interessekonflikter mellom Foretaket og dets kunder og kundene imellom, herunder konflikter som følge av vederlag fra andre enn kunden eller av Foretakets godtgjørelses- eller incentivordninger, som ikke nødvendigvis kan løses alene ved den organisering Foretaket har valgt.
Utgangspunkt ved interessekonflikter er at kunder skal likebehandles og at informasjon ikke skal benyttes på en ulovlig eller utilbørlig måte til fordel for andre kunder. Videre skal kundenes interesser gå foran Foretakets eller tilknyttede personers interesser.

1.3.2 Identifisering av interessekonflikter
På bakgrunn av Foretakets virksomhet og tjenester, har Foretaket identifisert følgende omstendigheter som kan utgjøre eller føre til en interessekonflikt som medfører en risiko for at en eller flere kunders interesser skades:

Mellom Foretaket og kundene:

 • Foretakets, ansattes og tillitsvalgtes egne verv og posisjoner i selskaper som Foretaket plasserer kunders midler i eller utfører oppdrag for
 • Honorarstrukturen i Foretaket

Mellom kundene:

 • Interessekonflikter mellom kunder kan oppstå ved at store kunder prioriteres foran mindre kunder
 • Iboende interessekonflikt mellom oppdragsgiverkunder og investorkunder

1.3.3 Tiltak for å forebygge og håndtere interessekonflikter
For å forebygge og håndtere interessekonflikter skal Foretaket ha som utgangspunkt at kundens interesser har prioritet. Investorkunder skal ha prioritet foran oppdragsgiverkunder.
Foretaket skal selv ikke ha posisjoner i finansielle instrumenter og ansattes egenhandel i finansielle instrumenter reguleres av egenhandelsregelverket. Kundens interesser skal alltid settes foran Foretakets økonomiske interesser. Foretaket mottar som hovedregel ikke honorar fra andre enn oppdragsgiver.
Dersom det ved enkelte tilfeller blir aktuelt å motta honorar fra andre enn kunden, skal kunden opplyses om vederlagets art, verdi eller beregningsmåte skriftlig før investeringstjenesten ytes.
Blir en ansatt oppmerksom på at det kan oppstå interessekonflikt mellom Foretaket og en eller flere kunder som ikke er dekket av denne rutinen, skal daglig leder håndtere disse i tråd med ovennevnte prinsipper. Dersom tiltakene ikke er tilstrekkelig til å avdempe interessekonfliktene på en betryggende måte, skal Foretaket opplyse kunder om mulige interessekonflikter.
For å unngå at interessekonflikt oppstår har Foretaket etablert etiske retningslinjer for ansatte, og rutiner for ansattes adgang til å drive næringsvirksomhet, herunder styreverv. Det er identifisert mulige interessekonflikter for flere av de operative personene i Ontogeny og disse vil bli håndtert med strenge krav om formelle prosesser som beskrevet i rutinene for onboarding av prosjekter mm. Det kan bli stilt krav om inhabilitet hvis en ansatt har flere enn en rolle hos kunden.

1.3.3.1 Informasjonssperrer / Chinese walls
Det er tilrettelagt for at Ontogeny sine medarbeidere er fysisk adskilt fra de andre ansatte i gruppen i et separat rom som krever regulert adgang (fysisk lås). Ontogeny har også et eget atskilt område på intern data server (Sharepoint) hvor daglig leder er administrator og hvor kun ansatte og nære assosierte parter får avgrenset tilgang på behovsprøvd basis.
Alle som jobber i Foretaket og de som deltar i utvalgte prosjekter har taushetsplikt rundt de oppdrag man får innsyn i. Dette gjelder også potensielle ikke gjennomførte oppdrag.

1.3.3.2 Interne interessekonflikter
Alle Foretakets ansatte og eiere skal til enhver tid holde armlengdes avstand hvor det kan oppstå interessekonflikter. I dealkomitémøter skal mulige interessekonflikter avdekkes og vurderes om prosjekter kan gjennomføres iht. interne retningslinjer. Hvis det oppstår interessekonflikter for daglig leder av Foretaket, skal oppdraget aldri godkjennes. Hvis det oppstår mulige interessekonflikter blant andre eiere eller styret, skal det vurderes prosjekt for prosjekt om denne personen effektivt kan gjøres inhabil og holdes utenfor prosjektet. Hvis effektiv inhabilitet ikke er mulig å gjennomføre skal Foretaket ikke påta seg oppdraget.

Det er viktig å påpeke at all konsesjonsbelagt virksomhet skal utføres i Foretaket og at disse konsesjonsbelagte tjenestene ikke kan utføres av relaterte parter.
Eiere i Foretaket har også eksterne styreverv i flere selskaper. Samme rutine vil være gjeldende for inhabilitet hvis mulige interessekonflikter skulle oppstå.

1.3.4 Opplysning til kunder
Dersom tiltak for å sikre kundens interesser ikke anses tilstrekkelige, skal Foretaket opplyse kunden om den mulige interessekonflikten. Av opplysningene skal det fremgå at organisatoriske og administrative ordninger for forebygging og/eller håndtering av interessekonflikter, ikke med rimelig sikkerhet er tilstrekkelig til å hindre at kundens interesser skades.
Opplysningen skal omfatte særskilt beskrivelse av de interessekonfliktene som kan oppstå ved yting av investeringstjenester og/eller tilleggstjenester, idet det tas hensyn til arten av kunde som mottar opplysningen. I beskrivelsen skal interessekonfliktenes allmenne art og kilder, samt de risikoene som oppstår for kunden som følge av interessekonfliktene, og de tiltakene som er truffet for å redusere disse risikoene, forklares i tilstrekkelig detalj til at kunden kan ta en velbegrunnet beslutning med hensyn til den investerings- eller tilleggstjenesten som interessekonfliktene er knyttet til.

1.4 Oppfølging og etterlevelse
Foretaket skal dokumentere hvilke investeringstjenester eller tilleggstjenester som er utført eller utføres av eller på vegne av Foretaket hvor en interessekonflikt har oppstått eller kan oppstå, og som innebærer en reell risiko for å skade interessene til andre kunder. Daglig leder har ansvar for å følge opp at rutinen etterleves og at tiltak og resultater dokumenteres.

Foretaket har som hovedvirksomhet å yte investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) og tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1).

1.1      Innledning

1.1.1     Formål

Ontogeny Corporate Finance AS (heretter «Ontogeny» eller «Foretaket») skal ved utførelse av kundeordre gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden.

Foretaket skal ha effektive systemer, prosedyrer og ordninger for å sikre etterlevelse av bestemmelsene om beste resultat ved ordreutførelse, herunder ha retningslinjer for utførelse av kundeordrer. 

Verdipapirforetak som yter mottak og formidling av ordre, skal treffe nærmere angitte tiltak for å oppnå best mulig resultat for sine kunder når de henholdsvis plasserer eller formidler ordre for utførelse hos andre foretak. Foretaket skal ha retningslinjer som gjør Foretaket i stand til å oppfylle nevnte forpliktelser.

1.1.2     Rettslig grunnlag

 • Verdipapirhandelloven §10-19.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2017/565 artikkel 65 og 66.

1.1.3     Definisjoner

1.1.3.1     Kunde

Kunde er i denne sammenhengen definert som investor.

1.1.3.2     Utførelse av ordre på vegne av kunden

Inngåelse av avtale om kjøp eller salg av finansielle instrumenter på vegne av kunder.

1.1.3.3     En vesentlig endring

En vesentlig endring skal være en betydelig hendelse som kan påvirke parameterne for beste utførelse, eksempelvis kostnad, pris, hastighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, størrelse, art eller andre faktorer av relevans for utførelse av ordre.

1.2      Ansvar og organisering

1.2.1     Styret

Styret skal orienteres dersom rutinen endres.

1.2.2     Complianceansvarlig

Compliance skal minst årlig gjennomgå retningslinjer for ordreutførelse. Disse retningslinjene skal sikre at Foretaket gjennomfører ordre for å oppnå best mulig resultat for sine kunder og dette skal kontrolleres ved den årlige gjennomgangen

1.2.3     Den enkelte ansatte

Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å delta på nødvendige opplæringstiltak og sette seg inn i forpliktelsene i gjeldende regelverk som berører sine arbeidsoppgaver.

1.3      Gjennomføring av rutinen

1.3.1     Generelle krav til gjennomføring

Foretaket sikrer at alle rimelige tiltak treffes for å oppnå best mulig resultat for en kunde, i den utstrekning Foretaket utfører en ordre eller en særlig del av en ordre etter særlige instrukser fra kunden med hensyn til ordren eller en særlig del av ordren.

1.3.1.1     Vurderinger av kunde og ordre

Innen Foretaket gjennomfører alle tiltak som er nødvendige for å oppnå best mulig resultat skal Foretaket gjennomføre følgende vurderinger:

 • Kategorisering av kunden – fastslå om det dreier seg om en ikke-profesjonell eller profesjonell kunde
 • Kategorisering av ordre
 • Kategorisering av de finansielle instrumenter som er gjenstand for ordren

1.3.1.2     Best mulig resultat

Vurderingene nevnt i 4.3.1.1 skal legges til grunn når Foretaket sikrer at alle tiltak som er nødvendige for å oppnå best mulig resultat for sine kunder gjennomføres. Følgende faktorer legges til grunn:

 • Pris
 • Kostnader
 • Sannsynlighet for utførelse og oppgjør
 • Størrelse
 • Art
 • Andre hensyn som er relevante for utførelsen av ordren
 • I en spesifikk instruksjon fra kunde skal Foretaket utføre ordren etter denne instruksjonen

1.3.2     Retningslinjer for utførelse

1.3.2.1     Gjennomgang av retningslinjer

Foretaket skal minst årlig gjennomgå sine retningslinjer for ordreutførelse. Disse retningslinjene skal sikre at Foretaket gjennomfører ordre for å oppnå best mulig resultat for sine kunder og dette skal kontrolleres ved den årlige gjennomgangen.

Gjennomgang skal også gjennomføres når det skjer en vesentlig endring som påvirker Foretakets evne til å konsekvent kunne oppnå best mulig resultat for utførelsen av sine kundeordrer. Foretaket skal vurdere om en vesentlig endring har funnet sted, og skal vurdere om endringer skal foretas med hensyn til betydningen av faktorene for beste utførelse når det gjelder å oppfylle det overordnede kravet om beste utførelse.

1.3.2.2     Opplysninger til kunden

1.3.2.2.1    Retningslinjer

I god tid før tjenesten ytes skal Foretaket gi kunder opplysninger om Foretakets retningslinjer for ordreutførelse.

Opplysninger som skal gis, er:

 • Redegjørelse for den relative betydningen Foretaket tillegger faktorene, nevnt i punkt 4.3.1.2, eller den fremgangsmåten Foretaket anvender for å bestemme den relative betydningen til disse faktorene.
 • Opplysninger om at Foretaket utfører ordre utenfor en handelsplass og følgene av dette, eksempelvis motpartsrisiko som oppstår når ordrer utføres utenfor en handelsplass. Dersom kunden forespør det, skal tilleggsopplysninger om følgende av en slik utførelse gis.
 • Klar og tydelig advarsel om at eventuelle spesifikke instrukser fra kunde kan hindre Foretaket i å treffe de tiltakene utformet og gjennomført i sine retningslinjer for ordreutførelse for å oppnå best mulig resultat, med hensyn til elementer som omfattes av disse instrukser.
 • Sammendrag av prosessen for brukte utførelsesstrategier, fremgangsmåter og prosesser som er brukt for å analysere den oppnådde kvaliteten på ordreutførelsen, og av hvordan Foretaket overvåker og kontrollerer at det oppnås best mulig resultat for kunden.

Disse opplysningene skal gis på et varig medium eller nettsted.

Dersom en kunde forespør opplysninger om Foretakets retningslinjer og ordninger og hvordan de gjennomgås av Foretaket og forespørselen er rimelig og forholdsmessig, skal Foretaket svare tydelig og innen rimelig tid.

1.3.2.3     Betalinger fra tredjepart

Foretaket skal kun motta betalinger fra tredjepart dersom betalingen er designet for å forbedre kvaliteten på den aktuelle tjenesten til kunden og ikke svekker overholdelsen av Foretakets plikt til å være ærlig, rettferdig og profesjonell i samsvar med kundens beste interesser.

1.3.2.3.1    Opplysninger til kunden

Arten og beløpet av betalingen må tydelig opplyses til kunden, på en måte som er nøyaktig og forståelig. Opplysningene må gis før leveringen av tjenesten tredjepart skal gjennomføre. Opplysningene skal inneholde beskrivelse av avgiftene Foretaket ilegger alle motparter som deltar i transaksjonen. Dersom disse avgiftene varierer fra kunde til kunde skal informasjonen inneholde de høyeste avgifter som kan bli ilagt. Der det er relevant skal Foretaket også informere kunden om gebyr, provisjon og fordeler gitt i forbindelse med tilbud av investering eller tilleggstjeneste.

1.3.2.4     Ikke-profesjonelle kunder

Ved utføring av ordre for ikke-profesjonelle kunder skal Foretaket gi kundene et sammendrag av de relevante retningslinjene, med hovedvekt på samlede kostnader kunden pådrar seg. Sammendraget skal også inneholde en henvisning til de seneste opplysningene om ordreutførelseskvalitet som er offentliggjort.

1.3.3     Mottak og formidling av ordre

Ved mottak og formidling av ordrer skal Foretaket opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt for å sikre kundens beste interesser når de formidler kundeordrer for utførelse hos andre foretak.

1.3.3.1     Retningslinjer

Foretaket skal innføre og gjennomføre retningslinjer for de ulike klasser av instrumenter. For hver enkelt klasse skal Foretaket identifisere de foretak som ordrene er plassert hos eller som Foretaket formidler ordrer til for utførelse. Disse foretakene skal ha ordninger for utførelse for å sikre at kundens beste interesse er ivaretatt når Foretaket plasserer ordre hos eller formidler ordrer til disse foretakene for utførelse.

Foretaket skal regelmessig utføre kontroll på hvordan retningslinjene fungerer og skal da også kontrollere kvaliteten på utførelsen hos de foretak som er identifisert i retningslinjene. Der det avdekkes mangler skal disse rettes.

Foretaket skal gjennomgå retningslinjer og ordninger minst årlig. Denne gjennomgåelsen skal også foretas ved vesentlige endringer med hensyn til hvilke handelsplasser eller enheter som anses pålitelig, med tanke på å oppfylle det overordnede kravet om beste utførelse.

1.3.3.2     Opplysninger til kunde

Foretaket skal gi opplysninger til sine kunder om de retningslinjene som er fastsatt og gi kunden hensiktsmessige opplysninger om Foretaket og dets tjenester, og enhetene som velges for utførelse. I utvelgelsen av andre foretak som utfører kundeordrer skal Foretaket årlig, for hver klasse av finansielle instrumenter, offentliggjøre en oversikt over de fem viktigste foretakene, målt i handelsvolumer, som de har overført kundeordrer til eller plassert kundeordrer hos for utførelse i det foregående året, samt opplysninger om den oppnådde kvaliteten på ordreutførelsen. Opplysningene skal være i samsvar med de opplysningene som offentliggjøres i samsvar med de tekniske reguleringsstandardene fra ESMA. Se disse her: https://www.esma.europa.eu/convergence/guidelines-and-technical-standards

Ved berettet anmodning skal Foretaket gi kunder og potensielle kunder opplysninger om foretak som ordrer formidles til eller plasseres hos for utførelse.

Hjemmel: artikkel 46 i EU 2017/565

Våre forretningsvilkår (“Forretningsvilkårene”) er utarbeidet i samsvar med verdipapirhandelloven (VPHL) og tilhørende forskrifter.

Begreper definert i VPHL har en tilsvarende betydning når de brukes i Forretningsvilkårene.

Forretningsvilkårene kan variere, og det henvises derfor til de skriftlige Forretningsvilkårene som sammen med en Oppdragsavtale (for det spesifikke oppdraget) utgjør det samlede avtaleverket.

Selskapets kunder anses å ha vedtatt det samlede avtaleverket som bindende for dem når kunden, etter å ha mottatt vilkårene, sender inn bestillinger, inngår avtaler eller gjennomfører transaksjoner med oss. 

PITCH40 AS er agent som verdipapirforetak i tilknytning til konsesjonen til Ontogeny Corporate Finance.

Organisasjonsnummer:        929409531

Registreringsdato:                  04.10.2023

 

Tjenester:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

 • Nr 1: Mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter
 • Nr 7: Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

 

Kontaktinformasjon Ontogeny:

Espen Sten Johansen, esj@ontogeny.no918 54 440

 

Kontaktinformasjon Finanstilsynet:

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Postadresse: Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf: 22 93 98 00

E-post: post@finanstilsynet.no

Org.nr.: 840 747 972