ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

PROSJEKTBESKRIVELSE | VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

I forbindelse med sammenslåing av fylkeskommunene i Vestfold og Telemark fra 1. jan 2020 ledet nytilsatt prosjektrådmann et omfattende integrasjonsarbeid. I integrasjonsarbeidet er utvikling og innføring av et helhetlig styrings- og plansystem en sentral arbeidsstrøm, som er selve navet god og effektiv tjenesteproduksjon kretser rundt. I 2018 ønsket prosjektrådmannen derfor å få beskrevet et helhetlig styrings- og plansystem, som på en strukturert, visuell og lettfattelig måte presenterer systemet, og rasjonalet for det.

Ontogeny Consulting løste oppdraget primært gjennom dokumentstudier og tett dialog med nøkkelaktører i de to opprinnelige organisasjonene. I stedet for å introdusere en omfattende, generisk modell for styrings- og plansystem tok teamet utgangspunkt i det beste i eksisterende systemer og tilpasset dette til uttrykte behov og ønsker i organisasjonen. Det ble lagt opp til løpende dialog og avstemming med prosjektrådmann for å teste hypoteser og skisser, for å fokusere arbeidet og sikre fremdrift i tråd med ønsker fra organisasjonens administrative ledelse.

Ontogeny Consulting leverte en omfattende beskrivelse av organisasjonsmodellen den nye fylkeskommunen skulle bygges etter, samt et dokument som redegjør for et helhetlig plan- og styringssystem. Disse dokumentene ble levert til og benyttet av prosjektrådmannen i etableringen av den nye organisasjonen. Begge dokumentene er sentrale i dagens organisasjon og videreutviklingen av nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no