Samarbeidsnettverket bestående av kommunene Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Drammen («SNELD») hadde behov for bistand ifm. overgangen til en desentralisert kompetansestrategi. Det var i dette øyemed nødvendig å få etablert et kvalitetsmessig solid grunnlag for å beslutte hvilke områder for etterutdanning av lærere og skoleledere det var mest hensiktsmessig å satse på.

Ontogeny bisto med identifisering av fremtidig kompetansebehov hos lærere og skoleledere basert på gjennomgang av lokale og nasjonale styringsdokumenter. På bakgrunn av dette ble det i samarbeid med kunden utviklet og gjennomført en omfattende kompetanseundersøkelse basert på deltakernes opplevde nåværende kompetanse og behov for kompetanseheving på utvalgte områder. Resultatet fra undersøkelsen ble et omfattende datagrunnlag som ble analysert og presentert for lærere og skoleledere.

SNELD-nettverket fikk gjennom prosjektet klarlagt de viktigste områdene lærere og skolelederne trenger kompetanse på fremover. En robust kompetanseundersøkelse ble utviklet for å danne et solid beslutningsgrunnlag for hvilke kompetanseområder som burde prioriteres på (tvers av) de ulike skolene i regionen. Undersøkelsen ble videre utviklet slik at den kan gjennomføres ved periodiske intervaller for å analysere utvikling og resultater av tiltak.

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen