Norsk Regnesentral er den ledende forskningsstiftelsen i Norge innen stokastisk matematikk og statistikk. Stiftelsen har hatt en betydelig vekst, har høy lønnsomhet og en solid balanse. Stiftelsen stod foran et ledelsesmessig generasjonsskifte, hadde en sterk posisjon innenfor næringer med begrenset fremtidsmuligheter, og en synkende tilstedeværelse innenfor IT og visualisering, som var stiftelsens opprinnelig fokusområde. Videre så stiftelsen betydelig utfordringer i å «vinne» i rekrutteringsmarkedet og sikre en god karriereutvikling for unge og ambisiøse ansatte. 

Ontogeny ble forespurt av styrets leder om å bistå i en 6 måneders strategiprosess for å sammen med ledergruppen utvikle en revidert virksomhetsstrategi for de neste 3-5 årene. Prosessen var krevende da ledergruppen ikke ønsket bistand, ikke så behov for vesentlig endring av strategien og ikke ønsket innblanding fra styret.

Ontogeny møtte utfordringene ved å sette seg dypt inn i stiftelsens mandat, forstå forretningsmodell og prinsipper for tildeling av forskningsmidler, samt intervjue et stort antall ansatte, kunder og partnere. Mye av arbeidet handlet om å etablere tillit i ledergruppen, fasilitere gode prosesser, innhente og strukturere fakta, og bygge innsikt som bidro til at ledergruppen kunne forholde seg til strategiske alternativer. Resultatet ble en tydeligere og mer pedagogisk fremstilt strategi med klare ambisjoner og aktiviteter som kunne benyttes både internt og eksternt. 

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen
  • Rolf Kragerud
  • Natalia Müller
  • Bendik Persch Andersen
  • Jan Fredrik Herud