ONTOGENY CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

PROSJEKTBESKRIVELSE | SARPSBORG KOMMUNE

Sarpsborg kommune hadde behov for etablering av et system for porteføljestyring av kommunens prosjektaktiviteter. Dette skulle bidra til å sikre Sarpsborg kommunes evne til å realisere overordnede strategi og målsetting i større grad, samt sikre at prosjektene som iverksettes skaper størst nytteverdi. Som en integrert del av prosjektet var det også behov for videreutvikling av kommunens IT-styring.

 Basert på beste praksis, mer enn 40 intervjuer og en rekke workshops ble det i tett samarbeid med prosjektgruppen foretatt betydelige endringer knyttet til prosjektarbeid i kommunen. Prosjektmetodikken ble raffinert med hensyn til prosjektenes organisering, iverksettelse, gjennomføring og gevinstrealisering. I tillegg ble det etablert nye styringsmekanismer, inkl. opprettelse av en porteføljestyringsenhet og utvikling av en ny prosjektdatabase. Tilsvarende ble kommunens IT-styring videreutviklet gjennom etablering av ny modell, nye strukturer og nye prosesser.

 Som en følge raffinert prosjektmetodikk, nye styringsmekanismer og ny prosjektdatabase ble Sarpsborg kommune istandsatt til å realisere større gevinster fra hvert enkelt prosjekt og fra prosjektporteføljen som helhet. Kommunen fikk styrket sin evne til å analysere og ha oversikt over prosjektporteføljen – for slik å kunne foreta riktigere prioriteringer av hvilke prosjekter som burde iverksettes samt mer effektiv prosjektgjennomføring. Sarpsborg kommunes IT-styring ble forbedret slik at kommunen kunne sikre seg gode og fremtidsrettede IT-løsninger.

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Bjørn Harald Hansen

Partner

Rolf Kragerud

Partner

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo