ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

PROSJEKTBESKRIVELSE | SARPSBORG KOMMUNE

Sarpsborg kommune hadde behov for etablering av et system for porteføljestyring av kommunens prosjektaktiviteter. Dette skulle bidra til å sikre Sarpsborg kommunes evne til å realisere overordnede strategi og målsetting i større grad, samt sikre at prosjektene som iverksettes skaper størst nytteverdi. Som en integrert del av prosjektet var det også behov for videreutvikling av kommunens IT-styring.

 Basert på beste praksis, mer enn 40 intervjuer og en rekke workshops ble det i tett samarbeid med prosjektgruppen foretatt betydelige endringer knyttet til prosjektarbeid i kommunen. Prosjektmetodikken ble raffinert med hensyn til prosjektenes organisering, iverksettelse, gjennomføring og gevinstrealisering. I tillegg ble det etablert nye styringsmekanismer, inkl. opprettelse av en porteføljestyringsenhet og utvikling av en ny prosjektdatabase. Tilsvarende ble kommunens IT-styring videreutviklet gjennom etablering av ny modell, nye strukturer og nye prosesser.

 Som en følge raffinert prosjektmetodikk, nye styringsmekanismer og ny prosjektdatabase ble Sarpsborg kommune istandsatt til å realisere større gevinster fra hvert enkelt prosjekt og fra prosjektporteføljen som helhet. Kommunen fikk styrket sin evne til å analysere og ha oversikt over prosjektporteføljen – for slik å kunne foreta riktigere prioriteringer av hvilke prosjekter som burde iverksettes samt mer effektiv prosjektgjennomføring. Sarpsborg kommunes IT-styring ble forbedret slik at kommunen kunne sikre seg gode og fremtidsrettede IT-løsninger.

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no