Ontogeny bisto kommunen med å utarbeide en helhetlig modell og struktur for styring av porteføljen av strategiske utviklingsprosjekter. Vi etablerte en egen styringsmodell for strategisk viktige utviklingstiltak på «siden» av den tradisjonelle linjestrukturen, basert på en grundig ståstedsanalyse som bl.a. innbefattet over 40 intervjuer. Det ble etablert et eget strategirealiseringsteam på tre personer som hadde ansvaret for å styre og støtte porteføljen av strategiske utviklingsprosjekter, og arbeidet ble i stor grad gjennomført sammen med disse.

Utviklingsinitiativene ble prosjektorganisert, og vi utviklet et webbasert IT-verktøy for å styre porteføljen av prosjekter. Vi utarbeidet også en strategi og styringsmodell for IT-aktivitetene, som beskrev overordnet tenkning og retning for kommunens IT-virksomhet, både drift/forvaltning og utviklingsarbeid. Vi etablerte en styringsmodell for IT-utviklingsinitiativer, i tråd med de generelle porteføljestyringsprinsippene som ble utviklet. 

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen
  • Bendik Persch Andersen
  • Øvrig teammedlem er ikke lenger ansatt i Ontogeny